روانشناسی کودک چیست و چرا مهم است؟

آشنایی با فرزندتان در حین رشد می تواند یکی از با ارزش ترین بخش های والدین بودن باشد. یادگیری نحوه نگرش فرزندتان به جهان، آموزش مهارت های جدید به فرزندتان و راهنمایی او در حین پردازش احساسات و تغییرات بزرگ جدید، همه بخشی از والدین بودن است، اما آسان نیست.
همانطور که کودک شما رشد می کند، مراحل رشد پیشرونده از تولد تا بزرگسالی را پشت سر می گذارد. عوامل محیطی، ژنتیکی و فرهنگی می توانند بر رشد کودک و سرعت پیشرفت آنها از یک مرحله به مرحله دیگر تأثیر بگذارند.
برای کودکان دشوار است که آنچه را که از سر می گذرانند توضیح دهند، بسیار کمتر برای تجزیه و تحلیل احساسات خود. اینجاست که روانشناسی کودک می تواند به شما کمک کند تا اطلاعات بسیار مهم و ارزشمندی در مورد سلامت ذهنی، جسمی، شناختی و عاطفی فرزندتان در حین رشد به شما بدهد.

روانشناسی کودک تعامل چند حوزه اصلی رشد را مطالعه می کند.

کلینیک روانشناسی راد

کلینیک مشاوره و روانشناسی راد

55973330

Post a comment

Your email address will not be published.

کلینیک روانشناسی و مشاوره راد