درک صحیحی از رفتار کودکان داشته باشیم

درک اینکه چه چیزی باعث می‌شود بچه‌ها  تیک بزنند، کار بسیار بزرگی است، بنابراین مطالعه روان‌شناسی کودک هم گسترده و هم عمیق است. هدف مطالعه تأثیرات متعددی است که ترکیب و تعامل دارند تا به بچه‌ها کمک کنند تا آن‌طور که هستند شوند و از آن اطلاعات برای بهبود والدین، آموزش، مراقبت از کودک، روان‌درمانی و سایر زمینه‌های متمرکز بر سودمندی کودکان استفاده شود.

والدین و متخصصانی که با کودکان کار می کنند، با داشتن درک کامل از نحوه رشد، تفکر و رفتار کودکان، می توانند آمادگی بیشتری برای کمک به کودکان تحت مراقبت داشته باشند.

کلینیک روانشناسی راد

کلینیک روانشناسی راد
دکتر بهروز فرامرزی راد
کلینیک روانشناسی و مشاوره راد